RODO

Szanowni Państwo,
w firmie ITN Consulting Tymoteusz Niemiec, mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania:
– zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
– ograniczenia celu,
– minimalizacji danych,
– prawidłowości,
– ograniczenia przechowywania ,
– integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy w naszej firmie.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować na adres:
pisemnie : ITN Consulting Tymoteusz Niemiec 43-400 Cieszyn ul. 3 Maja 6/6
lub elektronicznie: biuro@itncons.pl

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

ITN Consulting Tymoteusz Niemiec informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Tymoteusz Niemiec, prowadzący działalność jako ITN Consulting Tymoteusz Niemiec z siedzibą 43-400 Cieszyn ul. 3 Maja 6/6,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,
 • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 • ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające od firmy ITN Consulting Tymoteusz Niemiec produkty lub usługi

ITN Consulting Tymoteusz Niemiec informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Tymoteusz Niemiec, prowadzący działalność jako ITN Consulting Tymoteusz Niemiec z siedzibą 43-400 Cieszyn ul. 3 Maja 6/6,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, w tym także dostawa towaru i obsługa ewentualnych reklamacji oraz doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony
  w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony
  w przepisach,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, w tym świadczącym usługi outsourcingowe w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie ITN Consulting Tymoteusz Niemiec produkty lub usługi

ITN Consulting Tymoteusz Niemiec informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Tymoteusz Niemiec, prowadzący działalność jako ITN Consulting Tymoteusz Niemiec z siedzibą 43-400 Cieszyn ul. 3 Maja 6/6,
 • Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania lub siedziby, NIP i inne dane, które poda Pani/Pan według własnej woli, przetwarzane będą w związku z zawarciem
  i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony
  w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony
  w przepisach,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń, a także możliwość kontaktowania się z dostawcą w przyszłości,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym
  i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, w tym świadczącym usługi outsourcingowe w zakresie obsługi księgowej, informatycznej, hostingu, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby otrzymujące zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia komercyjnego (prowadzonego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

ITN Consulting Tymoteusz Niemiec informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Tymoteusz Niemiec, prowadzący działalność jako ITN Consulting Tymoteusz Niemiec, z siedzibą 43-400 Cieszyn ul. 3 Maja 6/6,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • celem przetwarzania jest wystawienie zaświadczenia (certyfikatu) o ukończeniu szkolenia (kursu) według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także doręczanie korespondencji, • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym
  i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane nie dłużej niż 1 rok po zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania ewidencji zaświadczeń o ukończonych kursach i innych formach edukacji pozaszkolnej, określonego w przepisach,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo oświatowe, którego spełnienie jest niezbędne do wystawienia dla Pani/Pana zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub innej formy edukacji, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość wystawienia zaświadczenia.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby będące przedstawicielami lub pracownikami dostawców produktów lub usług dla firmy ITN Consulting Tymoteusz Niemiec albo kupujących od firmy ITN Consulting Tymoteusz Niemiec produkty lub usługi

ITN Consulting Tymoteusz Niemiec informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Tymoteusz Niemiec, prowadzący działalność jako ITN Consulting Tymoteusz Niemiec z siedzibą 43-400 Cieszyn ul. 3 Maja 6/6,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – interesami tymi są: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna i sprzedaż produktów i usług z kontrahentem ujawniającym dane pracownika (przedstawiciela), b) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji operacji gospodarczej przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji operacji gospodarczej przez czas określony w przepisach,
 • cele przetwarzania to:
  a) zawarcie i wykonanie umowy kupna i sprzedaż produktów i usług
  z pracodawcą osoby lub podmiotem reprezentowanym przez osobę,
  b) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
  c) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji operacji gospodarczej przez określony w przepisach czas,
 • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą albo pracodawca osoby, której dane dotyczą lub podmiot reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą,
 • kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, w tym świadczącym usługi outsourcingowe w zakresie obsługi informatycznej, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • usunięcie danych nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego
  w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego
  w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przedstawienia oferty.
  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: uczestnicy szkoleń organizowanych przez ITN Consulting Tymoteusz Niemiec, zgłoszonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP

ITN Consulting Tymoteusz Niemiec informuje – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Tymoteusz Niemiec, prowadzący działalność jako ITN Consulting Tymoteusz Niemiec, z siedzibą 43-400 Cieszyn ul. 3 Maja 6/6,
 • Pani/Pana dane zostały udostępnione przez administratora: Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych,
 • przetwarzane będą następujące kategorie danych: imię i nazwisko,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: realizacja i rozliczenie usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych PARP zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych PARP (§ 11 Ochrona danych osobowych, pkt 14), w tym wydanie osobie zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, a także wypełnienie wymagań PARP co do zawartości dokumentu wystawianego przez administratora (faktury), w ramach której – PARP jako administrator danych – udostępnił dane osoby firmie ITN Consulting jako odbiorcy,
 • celem przetwarzania jest realizacja i rozliczenie usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych PARP zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych PARP (§ 11 Ochrona danych osobowych, pkt 14), w tym wydanie Pani/Panu zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej,
  a także wypełnienie wymagań PARP co do zawartości dokumentu wystawianego przez administratora (faktury),
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji księgowej przez czas określony w przepisach podatkowych i ustawy o rachunkowości,
 • w tym przypadku celem przetwarzania jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywania dokumentacji księgowej przez czas określony
  w przepisach podatkowych i ustawy o rachunkowości,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym
  i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok po zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach;
  w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych