UWAGA!!! Zmiany w dokumentacji rekrutacyjnej od dnia 1 września 2018 roku

Zmiany w regulaminie PSF oraz nowe wzory dokumentów

Informujemy, iż od 1 września 2018 r. nastąpi zmiana w regulaminie PSF dotycząca dokumentacji rekrutacyjnej. Zmiana nastąpi na skutek podjętej w dniu 21 sierpnia 2018 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach RPO WSL 2014-2020 (uchwała w załączeniu).

shutterstock_1491987569

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych do dokumentu znajdą się m.in.:

 1. Likwidacja kwalifikowalności podatku VAT.
 2. Usunięcie zapisu mówiącego o dobrowolności w przyjmowaniu dok. rekrutacyjnych po wskazanym terminie.
 3. Doprecyzowanie definicji „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”. 
 4. Dodanie do opisu PSF istotnych zapisów wynikających z przyjętych uchwał KS PSF. Uchwały nr 36 (dot. sposobu określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) oraz Uchwały nr 35 (dot. określenia momentu weryfikacji poziomu zatrudnienia w przypadku przyznawania premii do dofinansowania dla przedsiębiorstw z odpowiednimi poziomami zatrudnienia osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, oraz osób w wieku 50+)
 5. Wprowadzenie obowiązku przesyłania przez Operatora informacji o opłaceniu faktury za usługę rozwojową wraz z podaniem informacji o terminie jej zapłaty do Przedsiębiorcy, który korzystał z usługi rozwojowej. 
 6. Doprecyzowanie zapisów dotyczących uzupełnień w przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji.
 7. Wydłużenie terminu na weryfikację, zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz podpisanie umowy wsparcia przez Operatora z Przedsiębiorcą. Doprecyzowanie zapisów pod kątem informowania o wynikach weryfikacji.

 1. Dokonanie zmiany terminu na ocenę usług rozwojowych. Wprowadzenie jednego terminu zamiast dwóch – w zależności od liczby wniosków i natężenia pracy.
 2. Wprowadzenie obniżenia poziomu dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba zaangażowana na podstawie umowy o dzieło oraz w przypadku gdy osoba będąca pracownikiem (umowa o pracę/umowa zlecenie) zatrudniona jest w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej. Doprecyzowanie zapisów dotyczących zasad obniżania dofinansowania.
 3. Zaktualizowanie zapisów dotyczących przerw w naborze poprzez wprowadzenie harmonogramu przyjmowania wniosków oraz zapisów dot. prowadzenia naborów dedykowanych.
 4. Uaktualnienie części Opisu PSF dotyczącej „zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją projektu”.
 5. Zmiana definicji „dnia” w słowniku pojęć (uznanie sobót za dni wolne od pracy).
 6. Doprecyzowanie zapisów dotyczących warunków jakie muszą zostać spełnione aby istniała możliwość kwalifikowania kosztów usługi rozwojowej.
 7. Wprowadzenie obowiązku poświadczenia notarialnie podpisu osoby posiadającej pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy w kontaktach z Operatorem.
 8. Wprowadzenie obowiązku przedkładanie przez Przedsiębiorców zaświadczeń o niezaleganiu z US, ZUS/KRUS przed podpisaniem umowy o dofinansowanie usług rozwojowych.

Od 1 września br. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów do projektu w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Zmianie ulegają następujące dokumenty:
– Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim z dnia 21.08.2018 oraz 
– Regulamin naboru do projektu obowiązujący od 01.09.2018

Zmianie nie ulegają pozostałe formularze wraz z załącznikami.

Do pobrania: Pełny Regulamin PSF.

Pin It on Pinterest